FORTEC NEEMT JE MEE IN DE WKB ONWIKKELINGEN

Webinar WKB

Op woensdag 25 november 2020 vond het FORTEC-webinar plaats: “Wet Kwaliteitsboring voor het bouwen”. Marcel Ponjee, adviseur kwaliteitsborging, nam de deelnemers mee in de laatste ontwikkelingen en inzichten. We nemen je graag mee in de hoogtepunten van het webinar.

Traject tot nu toe

Het traject rondom de invoering van deze nieuwe wet is inmiddels twintig jaar onderweg. In 1998 is het eerste initiatief gekomen om vanuit gemeenten te privatiseren. Februari 2017 is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. Ruim twee jaar later is de wet ook aangenomen door de Eerste Kamer. De wet wacht nog op formalisatie door het vaststellen van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) door de minister.

Wijzigingen in wet- en regelgeving

De verwachting is dat op 1 januari 2022 de nieuwe wet haar intrede zal doen. Het ministerie van BZK en De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben inmiddels een overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het Bkb. Partijen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet. In eerste instantie zal de overheid beginnen met alle bouwwerken in gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw. Gevolgklasse 2 en 3 zullen in de loop der jaren volgen.

Nieuw stelsel

Onder deze wet gaat een nieuw stelsel van bouwtoezicht in werking. Dit heeft gevolgen voor iedere partij in de bouwkolom, gemeenten en opdrachtgevers in het bijzonder. VNG doet met het aanbod van coaching- en subsidiemogelijkheden een appèl op alle gemeenten om niet langer te wachten met proefprojecten.

Hieronder een bijgesteld schema "bouwen onder de Omgevingswet en Wkb", voortgekomen uit de toezeggingen van de Minister en overleg VNG BZK. De bijstelling heeft een impact op het proces en de actviteiten al dan niet verrekend via de leges of algemene middelen.

Bijgesteld schema Wkb VTH

 

Wijzigingen laatste ontwerpbesluit (21 april 2020)

De laatste versie van het ontwerpbesluit Bkb is april dit jaar gepresenteerd. Kort gezegd zijn dit de nieuwe spelregels. Daar is behoorlijk wat kritiek op gekomen vanuit onder andere gemeenten. Uiteindelijk heeft dit het parlement bereikt. De minister van Binnenlandse zaken heeft aangegeven dat de bezwaren zijn bekeken en opgelost. Het nieuwe ontwerpbesluit kan na het advies van de Raad van State worden vastgesteld.

In het ontwerpbesluit van april jl. zijn al een aantal aanpassingen verwerkt op basis van de opmerkingen van onder meer de VNG, waaronder onder meer:

  • Expliciet is vermeld dat het bevoegd gezag geïnformeerd moet worden als een afwijking het afgeven van een verklaring in de weg gaat staan.
  • De aangewezen bouwwerken onder gevolgklasse 1 zijn onder de Omgevingswet melding plichtig. De proceduretijd van 8 weken is verkort naar 4 weken, en is er geen inhoudelijke toetsing en geen bezwaar. Er kunnen geen leges meer worden geheven.
  • De term omgevingsvergunning bestaat niet meer. Het gaat om het verlenen van een omgevingsplanactiviteit enerzijds en melding op basis waarvan instemming voor de bouwactiviteit wordt gegeven anderzijds.
  • VKBN en VNG ontwikkelen een format ontwikkeld voor het borgingsplan, om ervoor te zorgen dat alle voor die locatie relevante risico’s worden meegenomen.

In een nog vast te stellen definitieve Bkb wordt de taakverdeling tussen gemeenten en kwaliteitsborger nog duidelijker beschreven, krijgen de gemeenten de mogelijkheid om in specifieke gevallen informatie over een project op te vragen en wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicobeoordeling en het borgingsplan. Ook is afgesproken dat er een onderzoek komt, om inzicht te krijgen in de kosten die het toezicht op de gehele bouwregelgeving met zich meebrengt voor gemeenten (art. 2 Financiële verhoudingswet).

Geen wijziging maar wel relevant: Kwaliteitsborging wordt uitgevoerd door een rechtspersoon of natuurlijk persoon. In de communicatie worden beide betekenissen door elkaar heen genoemd.

FORTEC faciliteert in de ontwikkeling van specialisten

Vanuit FORTEC organiseren we met regelmaat kennisevenementen om onze specialisten te informeren over nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied. Hierdoor blijven FORTEC-specialisten op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en kunnen zij hun specialisme nog beter inzetten bij onze opdrachtgevers. Vanwege de huidige corona-maatregelen is ervoor gekozen deze keer een webinar te organiseren, met succes. De deelnemers kijken terug op een inhoudelijk interessant en goed te volgen kennisevent.

Meer informatie

Wil jij in de toekomst ook aanwezig zijn bij een kennisevent of webinar als FORTEC-specialist? Neem contact op met VTH-recruiter Joyce Renting voor meer informatie via 06-25404240 of j.renting@fortec.nl

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.