%|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|%

privacybeleid

FORTEC-privacystatement

FORTEC Engineering B.V. (hierna: FORTEC) respecteert de privacy van alle kandidaten en opdrachtgevers en bezoekers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan FORTEC verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het privacystatement is van toepassing op alle sites van FORTEC en aan zijn gelieerde ondernemingen.

Om de dienstverlening die FORTEC beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie FORTEC een samenwerking aan gaat. FORTEC zal zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om gaan.

Met dit privacystatement wil FORTEC u duidelijk maken waarom FORTEC bepaalde informatie verzamelt, hoe FORTEC uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden FORTEC de informatie aan u of anderen verstrekken. De werkwijze van FORTEC is in overeenstemming gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming, waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

FORTEC, gevestigd aan de Beemdstraat 32, 5652AB te Eindhoven, Kamer van Koophandel 17104667 en alle aan FORTEC gelieerde organisaties geven samen uitvoering aan het samenbrengen van opdrachtgever en kandidaat. Hierbij kunt u denken aan activiteiten als: projectmanagement, detacheren, werving & selectie, carrière/loopbaan advies en bemiddelen van zzp’ers.

FORTEC bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

FORTEC verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website FORTEC.nl, u zich inschrijft, of indien u door FORTEC wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die FORTEC aanbiedt, waaronder ook eventuele uitnodigingen om deel te nemen aan onze kennissessies.

FORTEC kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk-gerelateerde dienstverlening, denk hierbij aan webpagina’s zoals Monsterboard, Nationale Vacaturebank of LinkedIn. In dat geval zal FORTEC u benaderen of u interesse heeft om zich bij FORTEC in te schrijven conform de voorwaarden van FORTEC en met inachtneming van dit privacystatement. Heeft u geen interesse dan kan FORTEC relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door FORTEC benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Als u aan FORTEC persoonsgegevens verstrekt, is dit privacybeleid daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving, zal FORTEC deze opnemen in zijn bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Profielgegevens, openbare gegevens en email adres wanneer men verifieert via Linkedin.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Aanvullende gegevens vanaf het moment dat u een project uit gaat voeren (arbeidsovereenkomst):

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens

FORTEC verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. zijn bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Alle eerdergenoemde informatie/gegevens welke worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door FORTEC worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’;
 • Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan;
 • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, danwel een opdracht (waaronder assessments);
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan FORTEC uw persoonsgegevens delen?

FORTEC kan uw persoonsgegevens delen aan opdrachtgevers en verwerkers die namens FORTEC diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan FORTEC ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoelang bewaart FORTEC uw gegevens?

FORTEC bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van FORTEC alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig word geacht, wij hanteren daarbij de volgende termijnen:

-          Voor kandidaten maximaal 2 jaar;
-          Voor medewerkers minimaal 7 jaar (op basis van fiscale wetgeving);
-          Voor relaties maximaal 2 jaar.

Indien de toestemming niet wordt verleend of deze wordt tussentijds ingetrokken dan worden uw gegevens binnen 4 weken door FORTEC verwijderd.

Uw persoonlijke rechten

Bij FORTEC zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u ons mailen op info@FORTEC.nl. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door FORTEC. Wij zullen binnen 4 weken reageren op een dergelijk verzoek.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Voor uw gemak houdt FORTEC bij welke vacatures u eerder heeft bekeken. Op basis van cookies tonen wij u eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Tevens is het mogelijk vacatures aan te merken als interessant, ook dit gaat middels een cookie. Bij het bezoeken van FORTEC wordt u gevraagd of u cookies wil inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen of ga naar meer details om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen

FORTEC kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Beveiliging

FORTEC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. FORTEC heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door FORTEC genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. FORTEC kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden

FORTEC besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. FORTEC aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van FORTEC en/of socialmediakanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van FORTEC, relaties en/of adverteerders. Wanneer u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy- en cookiereglement hebben. FORTEC aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacy statement

FORTEC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. FORTEC beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en de privacystatement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 18 mei 2018

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door FORTEC, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@FORTEC.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.